Sep 20 2020
September 20, 2020

Vietnamese Live Stream Sunday Mass

  • 5:00 PM

Tin Mừng Mt 20,1-16a
Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như
chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của
mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn
nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang
đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả
cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại
trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những
người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết
?’ Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào
vườn nho !’ Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả
công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước
nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi
người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được
lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh
vừa cằn nhằn chủ nhà : ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi

họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại
còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi
đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ?
Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng
được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của
tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ Thế là những kẻ đứng
chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”
Đó là lời Chúa.